Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Organisatiemodellen voor lopen binnen de overheid

Binnen de eigen overheidsorganisatie zijn er veel domeinen die raken aan lopen. Denk aan mobiliteit, gezondheid, openbaar vervoer, buitenruimte, beheer en veiligheid. Idealiter zijn al die domeinen betrokken bij de uitvoering van het loopbeleid.

Een mogelijke organisatievorm is dat alle relevante domeinen iemand afvaardigen voor een loopteam. Het loopteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het loopbeleid. Ieder lid van het team heeft een duidelijke eigen taak in de uitvoering van het beleid, maar gezamenlijk borgen ze de samenhang. Het loopteam wordt voorgezeten of getrokken door – bijvoorbeeld – de loopcoördinator. Deze coördinator kan een vakspecialist uit een van de domeinen zijn, maar ook een generalist vanuit bijvoorbeeld een managementpool. De coördinator monitort de voortgang, jaagt aan, zorgt voor bestuurlijke afstemming en is het gezicht van lopen binnen en buiten de organisatie.

Bron: Frans Osté


Soms is zo’n integraal loopteam nog een stap te ver. Maar uitvoering van loopbeleid kan niet zonder de betrokkenheid van verschillende domeinen. Zonder integraal loopteam, is de rol van de loopcoördinator nog groter. Die persoon moet steeds in verbinding zijn met verschillende domeinen die loopbeleid uitvoeren, en zelf actief sturen op de samenhang hiertussen.


Loopbeleid kan georganiseerd worden vanuit één beleidsdomein. Bijvoorbeeld mobiliteit, of juist vanuit gezondheid. Deze focus op één domein maakt het beleid behapbaar. Maar het maakt ook dat je kansen mist. Een alternatief is om loopbeleid te organiseren vanuit meerdere beleidsdomeinen.

Links naar relevante informatie