Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Bijdrage van lopen aan andere beleidsdomeinen, en vice versa

Lopen heeft een koppeling met allerhande beleidsdomeinen. Bijvoorbeeld (niet uitputtend): 

 • Mobiliteit en bereikbaarheid: lopen is een vorm van verplaatsing, en essentieel onderdeel van de mobiliteitstransitie.
 • Openbaar vervoer en deelmobiliteit: lopen is een belangrijk invulling van de first and last mile naar en van het OV en deelmobiliteit.  
 • Verkeersveiligheid: anders dan gemotoriseerd verkeer, vormen voetgangers in principe geen gevaar voor andere weggebruikers.
 • Gezondheid en sport: lopen is een vorm van beweging, en daarmee onderdeel van een gezonde levensstijl.
 • Ruimte: de mate waarin er gelopen wordt, is sterk afhankelijk van de inrichting van een gebied: de aanwezigheid van voorzieningen, groen, mensen. Andersom kan de aanwezigheid van veel voetgangers een impuls geven aan bijvoorbeeld de bedrijvigheid in een gebied. Want als er veel voetgangers zijn, is er veel draagvlak voor voorzieningen. Lopen is bijvoorbeeld een essentieel onderdeel van de 15-minutenstad, waarin voorzieningen zich op loop- en fietsafstand bevinden. 
 • Beheer: de loopinfrastructuur moet beheerd en onderhouden worden. Denk hierbij aan strooien, vegen, tegels vervangen, etc. Soms zal de voetgangersinfrastructuur ‘open’ moeten om in de ondergrond te kunnen werken.
 • Klimaatadaptatie: de aanwezigheid van groen en blauw – essentieel voor klimaatadaptatie – kunnen bijdragen aan een prettige loopomgeving. 
 • Biodiversiteit: dieren en planten bewegen en verspreiden zich, net als voetgangers, vaak langs lineaire structuren zoals paden, bermen, heggen, boomkruinen, oevers en waterlopen. Groen/blauwe verbindingen zijn, mits goed ontworpen, aangelegd en beheerd, goed voor biodiversiteit. 
 • Sociaal: als er meer ruimte is voor lopen en ontmoeting, komen mensen elkaar makkelijker tegen. Dit is positief voor de sociale cohesie in een buurt. 
 • Onderwijs: vanuit gezondheid en verkeersveiligheid is het wenselijk als kinderen al vroeg zelfstandig naar school komen. Bijvoorbeeld te voet.
 • Ouderen: voor sommige ouderen is lopen (of bijv. gebruik maken van een scootmobiel) de enige manier waarop zij zich nog zelfstandig kunnen verplaatsen.
 • Woningbouw: als er meer gelopen en gefietst wordt, is er minder ruimte nodig voor auto’s. Dan komt er meer ruimte vrij voor andere zaken. Bijvoorbeeld voor groen, of voor woningbouw. 
 • Economie: voetgangers geven per saldo meer geld uit in winkels dan automobilisten.
 • Toerisme: veel toeristen bewegen zich te voet door hun plek van bestemming.
 • Recreatie: lopen is een vorm van recreatie. 
 • Energie en uitstoot: lopen is een schone vorm van verplaatsen, die geen brandstof vergt en geen uitstoot heeft.

Bron: Wilmar Dik

Links naar relevante informatie