Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Rollen en taken

Verschillende partijen kunnen ervoor zorgen dat er meer ruimte voor lopen komt en er meer gelopen wordt. Bijvoorbeeld (niet uitputtend):

Gemeenten

 • Loopbeleid maken
 • Aanleggen en onderhouden van voetgangersinfrastructuur 
 • Flankerend beleid maken dat meer ruimte voor lopen creĆ«ert, bijv. autoparkeernormen aanpassen
 • Bij vergunningverlening (bijv. voor terrassen, evenementen en wegwerkzaamheden) de plaats van de voetganger borgen
 • Handhaven op troep op de stoep
 • Eisen ten aanzien van loopinfrastructuur en verblijfskwaliteit meegeven aan gebiedsontwikkelingen

Provincies

 • Loopbeleid maken
 • Aanleggen en onderhouden van voetgangersinfrastructuur in landelijk gebied
 • Investeren in regionale wandelnetwerken
 • Gemeenten aanmoedigen om beloopbaarheid te verbeteren
 • Subsidie beschikbaar stellen voor bijv. verkeersveilige looproutes

Rijksoverheid

 • Loopbeleid maken
 • Aanleggen en onderhouden van voetgangersinfrastructuur op eigen areaal
 • Gelden beschikbaar maken voor lokale en regionale investeringen in lopen

Concessiehouders OV en OV-aanbieders

 • OV-stations en -haltes naadloos integreren in het voetgangersnetwerk
 • Toegankelijkheid van stations en haltes borgen
 • Zorgen voor duidelijke bewegwijzering naar het OV 
 • Informeren over wandelingen rondom OV-stations en haltes

Gebiedsontwikkelaars

 • Kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en verblijfsgebieden ontwikkelen
 • Goed aantakken op omliggende voetgangersnetwerk
 • Lage autoparkeernorm hanteren

Belangenbehartigers en bewoners

 • Burgerinitiatieven starten
 • Meekijken met plannen van de gemeente of provincie en het belang van de voetganger inbrengen

Zorgsector

 • Wandelen voorschrijven als onderdeel van een gezonde leefstijl 
 • Onderzoek naar wandelen en gezondheid ondersteunen
 • Wandelende consulten aanbieden

Opleidingsinstellingen

 • Meer aandacht aan lopen besteden in curriculum

Bron: Wilmar Dik