City Deal

Op 14 december 2020 is de City Deal Ruimte voor Lopen officieel van start gegaan. Met dit samenwerkingsverband committeren gemeenten, rijksoverheid en maatschappelijke partijen zich om de komende 4 jaar te gaan experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. Met de inzet op drie centrale werklijnen wordt innovatie op stedelijk loopbeleid versterkt, versneld en vervolgens verspreid.

Werklijn 1: De ideale voetgangersstad; inrichtingsprincipes, routestructuren en hoe maak je ruimte voor lopen

In deze werklijn wordt geëxperimenteerd met de stad van de toekomst. Bij de inrichting van de fysieke leefomgeving moet de voetganger een volwaardige plek krijgen in het ontwerp- en afwegingsproces. Dit betekent ook meer inzicht in de kwantitatieve opgave van voetgangers in de stad.

Werklijn 2: Samen oplopen: organiseren van integraliteit

In deze werklijn worden ervaringen uitgewisseld en geëxperimenteerd met verschillende manieren van integraal werken. Lopen is in potentie een succesvol samenbindend middel. Toch is het zoeken naar manieren om het concreet vorm te geven. Hiervoor is er binnen overheidsinstanties interne draagkracht nodig. Ook het betrekken van de doelgroep, de lopers, bij het beleid hoort hierbij.

Werklijn 3: Verleiden om te lopen

Lopen stimuleren: het gebeurt en kan nu al. In deze werklijn wordt gezocht naar interventies die slagen om mensen daadwerkelijk meer te laten lopen, die ook op andere plekken kunnen worden ingezet. Waar in werklijn 1 de focus ligt op ontwerp, inrichting en infrastructuur, gaat werklijn 3 over het daadwerkelijk stimuleren van (groepen) mensen om meer te lopen. Binnen deze werklijn gaan steden en organisaties van elkaars goede voorbeelden en initiatieven leren. Maar ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe initiatieven, waaruit vervolgens lessen getrokken worden.

Lees de volledige City Deal in de Staatscourant of bekijk hier de introductievideo voor meer uitleg:


Contact

Projectleider City Deal
Martine de Vaan CityDeal@ruimtevoorlopen.nl

Dealmaker Agenda Stad
Steven Kroesbergen Steven.Kroesbergen@minbzk.nl


Projecttrekkers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Betrokken partners

Rijksoverheid

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Staatsbosbeheer

Kennisinstellingen en private partijen

 • Arcadis
 • CROW
 • eRoutes
 • Kenniscentrum Sport & Bewegen
 • Platform31

Provincies en Gemeenten

 • Provincie Fryslân
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Zwolle

Maatschappelijke organisaties

 • Alles is gezondheid
 • Alliantie Werken in Beweging
 • Fietsersbond
 • I’M BINCK
 • Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)
 • NatureDesks
 • Stichting Gezond Natuur Wandelen (GNW)
 • Wandelnet

Bekijk hier hoe de partijen de City Deal bekrachtigen: