Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Toolbox Loopbeleid

De Toolbox Loopbeleid bevat zes onderdelen en is bedoeld voor iedereen die loopbeleid wil inzetten om meer ruimte voor lopen te creëren. Bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) voor grote en kleine gemeenten, voor provincies en voor belangenbehartigers. Het gaat om loopbeleid in brede zin: van een apart ‘beleidsdocument lopen’ tot een bredere visie waar lopen onderdeel van is. En van een meer globale visie of strategie tot aan een actieplan.

1 Toegevoegde waarde van lopen en loopbeleid

Voordelen van lopen en loopbeleid. En inspiratie voor manieren om lopen en loopbeleid onder de aandacht te brengen, en om collega’s te enthousiasmeren. 

2 Praktijk­voorbeelden van loopbeleid

Nederlandse én buitenlandse voorbeelden van loopbeleid. En voorbeelden van hoe gemeenten en provincies met loopbeleid zijn begonnen.

3 Inhoudsopgave van loopbeleid: wat staat er in loopbeleid

Overzicht van onderwerpen die in loopbeleid aan bod kunnen komen: visie, doel, doelgroep, data, monitoring & evaluatie, maatregelen, organisatie en bekostiging.

4 Stappenplan voor loopbeleid: hoe maak ik loopbeleid

Stappen om in een iteratief proces tot loopbeleid te komen. De juiste mensen verzamelen, politiek agenderen, data verzamelen, bekostiging regelen, en meer.

5 Organisatie van loopbeleid: rollen, taken en beleidsdomeinen rond lopen

Over de bijdrage van lopen aan verschillende beleidsdomeinen, de organisatie van lopen binnen de overheid en de rollen en taken die verschillende partijen kunnen hebben.

6 Geen loopbeleid maar wel meer ruimte voor lopen. Wat kan ik doen?

Aandachtspunten voor wanneer loopbeleid (nog) niet aan de orde is, maar je wel meer ruimte voor lopen wil creëren.