De Amsterdamse Beweeglogica

Dit document geeft stadsmakers van binnen en buiten de gemeente handvatten om bewegen als vanzelfsprekend op te nemen in een ontwerp of bij de herinrichting van buurten, parken, straten en pleinen.

Livable city: An approach to pedestrianization through tactical urbanism

De term ‘tactical urbanism’ wordt gebruikt als verzamelnaam voor (tijdelijke) stedelijke bottom-up interventies. In deze studie van de Universiteit van Alexandria worden de verschillende vormen van voetgangersvriendelijke tactical urbanism in steden over de hele wereld onderzocht en geanalyseerd. 

Taxonomie van stedelijke wandelroutes

De legenda-eenheden van loop- en wandelroutes zijn nog beperkt en komen vaak niet verder dan een stippellijn. Als er wel onderscheid gemaakt wordt, is dat meestal tussen utilitair, recreatief, en toegankelijk. Dit doet geen recht aan de grote diversiteit aan wandelintenties, en de bijbehorende wensen en eisen. Om die reden heeft Martine de Vaan deze taxonomie gemaakt. In de taxonomie is de startlocatie het vertrekpunt in het denken. Als startlocaties onderscheidt de taxonomie werklocaties, onderwijs, zorg, thuis, recreatie & sport, centrum en mobiliteit.  

Handboek “de ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk”

Dit handboek is behulpzaam bij het in kaart brengen en ontwikkelen van een loopnetwerk. Het maakt onderscheid naar verschillende soorten routes en zones. 1. Makkelijke, snelle en toegankelijke loop- en wandelroute. 2. Hoogwaardig toegankelijke loop- en wandelroute. 3. Groene en levendige loop- en wandelroute. 4. Centrumzones. 5. Speelzones. 6. Schoolzones. 7. Rustzones.

Ontwerpleidraad leefkwaliteit openbare ruimte gemeente Groningen

De Leidraad Openbare Ruimte is een inspiratiedocument, die een nieuwe blik geeft op de openbare ruimte. Het document is ook een handleiding die de verschillende straten en buurten van de gemeente typeert met bijbehorende ontwerpprincipes en maatregelen. De Leidraad is ook een instrument om samen aan een toekomstbestendige openbare ruimte te werken voor iedereen. Hoewel de leidraad niet alleen of specifiek over voetgangers gaat, is de leidraad wel zeer behulpzaam bij het ontwerpen voor voetgangers. De leidraad gaat uit van tien dimensies. De straat 1. Is voor iedereen. 2 is veilig. 3. Heeft mobiliteit op maat. 4. Is een ecosysteem. 5. Stimuleert de beleving. 6. Is klimaat adaptief. 7. Is een gezonde omgeving. 8. Creëert waarde. 9. Is openbaar domein. 10. Heeft een identiteit.

De Planning for Walking toolkit uit London

Dit is een handboek voor ontwerpers. Het bevat ‘good practice’ principes voor de voetganger, en werkt deze verder uit. De principes zijn veilig, inclusief, comfortabel, direct, leesbaar, verbonden en aantrekkelijk. 

Superblocks in Barcelona

Het idee van de Superblocks in Barcelona kan ook in Nederland toegepast worden. In dit interview vertelt Martine de Vaan hier meer over. 

The ten principles of Active Design (Engels)

Deze Britse methode bevat 10 principes voor het creëren van  actieve omgevingen die mensen aanmoedigen om actief te zijn in hun dagelijks leven. De principes zijn als volgt. 1. Walkable communities. 2. Providing connected active travel routes. 3. Mixing uses & co-locating facilities. 4. Netwerk of multi-functional open spaces. 5. High-quality streets & spaces. 6. Providing activity infrastructure. 7. Active buildings, inside and out. 8. Maintaining high-quality flexible spaces. 9. Activating spaces. 10. Activity for all. 

>