De 3 ambities van ruimte voor lopen

Ontdek Ruimte voor Lopen

Platform Ruimte voor Lopen is een samenwerking van organisaties en professionals die willen bijdragen aan meer ruimte voor lopen in Nederland. Het platform maakt het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder, vergroot en verbindt de kennis over lopen en deelt goede voorbeelden. Het biedt een plek voor uitwisseling en samenwerking. 

Het platform Ruimte voor Lopen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wandelnet en CROW. Aangesloten partners zijn ministeries, provincies, gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen en een brede groep maatschappelijke organisaties.

1 Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer

Lopen krijgt een plek in het domein-overstijgende beleid van overheden, dat onder meer gaat over ruimte, gezondheid, natuur, mobiliteit, economie en toerisme. In dit integrale beleid wordt lopen erkend, verankerd en gestimuleerd als een belangrijke, zelfstandige én gezonde manier van voortbewegen.

 • Lopen is verankerd bij overheden
 • De beloopbaarheid (walkability) van Nederland is inzichtelijk
 • Lopen is verankerd bij relevante marktpartijen
 • Inzicht in de waarde van lopen
 • Verleiden burgers om te lopen

2 De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen

De openbare ruimte is loopvriendelijk ingericht, met oog voor nabijheid, functiemenging, aantrekkelijkheid, beweegvriendelijkheid en gevarieerde natuur in stad en dorp.
De verdeling van de ruimte voor verkeer en verblijf vindt als regel plaats via de volgorde van het STOP-principe: eerst stappen (lopen), dan trappen (fietsen), dan openbaar vervoer en pas als laatste de personenauto.
De inrichting en het beheer van voetgangersvoorzieningen gebeurt op basis van ‘design for all’, ofwel ontwerpen voor iedereen. Dat houdt rekening met jong en oud en met mensen met en zonder een beperking. Alle voordeuren en OV-haltes zijn vlot bereikbaar via toegankelijke en veilige voetpaden en oversteekvoorzieningen. Daarmee voldoen we aan de basisnorm van toegankelijkheid zoals vastgelegd in het VN-verdrag Handicap.
Natuur en landschap zijn toegankelijk en aantrekkelijk voor voetgangers en wandelaars, hetgeen onder andere variëteit in flora en fauna betekent.

 • Loopinfra is toegankelijk, obstakelvrij, veilig en uitnodigend
 • Loopnetwerk biedt directe routes, is fijnmazig en barrierevrij
 • Lopen is basis bij indeling schaarse ruimte

3 Lopen heeft een positief imago en wordt gestimuleerd

De buitenruimte zet aan tot lopen. Daaronder verstaan we:

 • Aantrekkelijke, comfortabele, beweegvriendelijke, groene voetgangers- en verblijfsvoorzieningen.
 • Goed herkenbare looproutes naar:

Stads-, dorps- en winkelcentra; stations en OV-haltes, mobiliteitshubs en parkeervoorzieningen, binnenstedelijk en in het buitengebied; belangrijke openbare voorzieningen, zoals scholen, zorginstellingen, bibliotheken, parken, speelplekken en sportlocaties.

 • Wandelommetjes en routestructuren in en rond stad of dorp, naar het buitengebied en in het buitengebied.

Bovendien wordt lopen actief gepromoot, met name:

 • Lopen naar school
 • Lopen naar het werk (in combinatie met OV) en tijdens het werk
 • Lopen door ouderen en mensen met beperkingen
 • Recreatief wandelen
 • Sportief lopen en hardlopen
 • Lopen is verankerd bij overheden
 • De beloopbaarheid (walkability) van Nederland is inzichtelijk
 • Lopen is verankerd bij relevante marktpartijen
 • Kennisontwikkeling en kennisverspreiding
 • Kennis is makkelijk beschikbaar
 • Studenten en professionals worden opgeleid
 • Er wordt ook op internationaal niveau verbinding gezocht

Ontdek Ruimte voor Lopen

Toekomstbeeld Ruimte voor Lopen

In Toekomstbeeld Ruimte voor Lopen schetsen we ons toekomstbeeld, strategische agenda en het activiteitenprogramma. Het volledige document en de samenvatting vind je HIER