City Deal OLD

City Deal projecten

Hier vind je een overzicht van City Deal projecten die in voorbereiding zijn, projecten die zijn gestart, projecten die al lopen en projecten die zijn afgerond. Projecten in voorbereiding of net gestart zijn nog open om aan bij te dragen. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende contactpersoon.

Op 14 december 2020 is de City Deal Ruimte voor Lopen officieel van start gegaan. Met dit samenwerkingsverband committeren gemeenten, rijksoverheid en maatschappelijke partijen zich om 4 jaar te experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. Met de inzet op drie centrale werklijnen wordt innovatie op stedelijk loopbeleid versterkt, versneld en vervolgens verspreid.

In het magazine Lopen lees je welke stappen er in het eerste jaar van de City Deal Ruimte voor Lopen zijn gezet. En wat de toekomst ons brengt. Het magazine geeft een gezicht aan de deelnemende partijen en inspireert met uiteenlopende initiatieven. Bekijk hier het Lopen magazine editie 1.

Lees de volledige City Deal in de Staatscourant of bekijk hier de introductievideo voor meer uitleg:

Werklijn 1: De ideale voetgangersstad: inrichtingsprincipes, routestructuren en hoe maak je ruimte voor lopen

In deze werklijn wordt geëxperimenteerd met de stad van de toekomst. Bij de inrichting van de fysieke leefomgeving moet de voetganger een volwaardige plek krijgen in het ontwerp- en afwegingsproces. Dit betekent ook meer inzicht in de kwantitatieve opgave van voetgangers in de stad.

Werklijn 2: Samen oplopen, organiseren van integraliteit

In deze werklijn worden ervaringen uitgewisseld en geëxperimenteerd met verschillende manieren van integraal werken. Lopen is in potentie een succesvol samenbindend middel. Toch is het zoeken naar manieren om het concreet vorm te geven. Hiervoor is er binnen overheidsinstanties interne draagkracht nodig. Ook het betrekken van de doelgroep, de lopers, bij het beleid hoort hierbij.

Werklijn 3: Verleiden om te lopen

Lopen stimuleren: het gebeurt en kan nu al. In deze werklijn wordt gezocht naar interventies die slagen om mensen daadwerkelijk meer te laten lopen, die ook op andere plekken kunnen worden ingezet. Waar in werklijn 1 de focus ligt op ontwerp, inrichting en infrastructuur, gaat werklijn 3 over het daadwerkelijk stimuleren van (groepen) mensen om meer te lopen. Binnen deze werklijn gaan steden en organisaties van elkaars goede voorbeelden en initiatieven leren. Maar ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe initiatieven, waaruit vervolgens lessen getrokken worden.


Betrokken partners


Projecttrekkers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Contact

Projectleider City Deal
Martine de Vaan CityDeal@ruimtevoorlopen.nl
Dealmaker Agenda Stad
Steven Kroesbergen Steven.Kroesbergen@minbzk.nl