Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Belang van loopbeleid voor overheden

Decennia zonder loopbeleid leert ons:

 • De voetganger wordt letterlijk vergeten bij het toedelen van ruimte. 
 • Stoepen zijn smal en dienen vele andere doelen waardoor de vrije doorloopruimte beperkt is, en het naast elkaar kunnen (blijven) lopen met twee mensen (laat staan drie) haast niet mogelijk.
 • Loopnetwerken ontbreken in ruimtelijke plannen, verbindingen tussen wijken worden niet ontworpen en dus ook niet gerealiseerd.
 • Het loopbelang zit nauwelijks aan tafel bij ontwerp en beheer, en als dit wel zo is, dan zonder ruggensteun van normen (die andere modaliteiten wel hebben; denk aan auto- en fietsparkeernormen) en zonder budget.  
 • Belangengroepen voor de voetganger hebben geen logische gesprekspartner bij de overheid. 
 • Lopen wordt niet gemeten en geen onderdeel van de (modal split-)doelstellingen, waardoor er ook niet of minder in geïnvesteerd wordt.

Bron: Wilmar Dik

Kortom: als we meer ruimte willen creëren voor lopen, biedt het hebben van overheidsbeleid op het gebied van lopen extra voordelen ten opzichte van het uitvoeren van loopprojecten zonder beleidskader.

Naast dat loopbeleid bovenstaande aandachtspunten oplost, zorgt loopbeleid onder andere voor:

 • Duidelijkheid en focus over aan de betreffende overheid, bewoners en andere stakeholders over wat de betreffende overheid wil met lopen.
 • Samenhangende, systematische en consistente strategische aanpak van loopprojecten die elkaar versterken, in plaats van een verzameling van ad-hoc-projecten die niet met elkaar samenhangen. 
 • Structurele monitoring en evaluatie. Niet alleen op projectniveau (zoals zou gebeuren zonder loopbeleid), maar juist ook op effect- en doelenniveau.
 • Betrokkenheid en samenwerking van belanghebbenden. Het ontwikkelen van loopbeleid omvat het betrekken van verschillende belanghebbenden. Dit bevordert een gevoel van eigenaarschap en een gedeeld begrip van de te maken ruimtelijke keuzes. Het vergemakkelijkt ook de uitwisseling van ideeën, expertise en middelen, wat leidt tot effectievere en duurzamere loopinitiatieven.
 • Basis voor investeringen in lopen voor de langere termijn, en subsidies van externe bronnen. Loopbeleid kan dienen als een krachtig pleitbezorgingsinstrument om financiering en ondersteuning van externe bronnen te verkrijgen (regionaal, nationaal en / of internationaal). Loopbeleid toont de bereidheid en het vermogen van een gemeente of provincie om loopprojecten effectief uit te voeren.
 • ‘Haakjes’ voor andere domeinen om ook te investeren in projecten die bijdragen aan lopen. 

Loopbeleid is van toegevoegde waarde voor alle vormen van lopen: van A naar B, maar ook een ommetje, de hond uitlaten, sporten, buitenspelen, etc.