Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Politiek agenderen

Niet alleen betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisatie is van belang. Ook het tijdig agenderen van loopbeleid bij politiek en bestuur is belangrijk om draagvlak voor het beleid te creëren.

Zorg daarom waar mogelijk voor een stuk in de vorm van een visiedocument of startnotitie, dat in de gemeenteraad of provinciale staten wordt geagendeerd. Op deze manier worden de raads- of statenleden geïnformeerd en kunnen zij tijdig hun inbreng geven. Er zijn vier hoofdcriteria waaraan een voorgenomen beleidsbeslissing wordt getoetst. Deze zijn belangrijk om door te lopen voordat een stuk naar de gemeenteraad of provinciale staten gaat:

  1. Effectiviteit: Wordt het doel met dit voorstel het beste bereikt? Heeft het voorstel de gewenste gevolgen? Welke mogelijke negatieve neveneffecten heeft dit voorstel?
  2. Haalbaarheid: Is er voldoende steun voor het gestelde doel?
  3. Efficiëntie: Bereikt het voorstel het grootste resultaat met de laagste kosten en de  minste inspanning?
  4. Macht/continuïteit: Versterkt het voorstel de positie van de gemeente of provincie? Of geeft het een bestuurder de mogelijkheid om te scoren?

Bron: Wilmar Dik

Links naar relevante informatie