Beloopbaarheid van wijken en buurten — walkability

Met dit project wordt gewerkt aan een gebruiksvriendelijke tool om inzicht te geven in de beloopbaarheid van wijken en buurten in zijn algemeenheid, maar ook voor speciale doelgroepen. Het project wordt als pilot in de provincie Utrecht uitgevoerd voor een aantal wijken/buurten rondom OV-knooppunten.

Het doel is inzicht te krijgen in welke buurten en rond OV-knooppunten de randvoorwaarden voor lopen al dan niet op orde zijn, zodat gericht beleid kan worden gevoerd.

  • Welke indicatoren zijn van belang om zicht te krijgen op de beloopbaarheid van buurten en OV-knooppunten?
  • Welke (GIS)-data zijn beschikbaar om de indicatoren te meten?
  • Wat is de loopscore van buurten en OV-knooppunten op basis van de verzamelde data?
  • Wat is de waarde van deze loopscore in het licht van het totaal aantal indicatoren?
  • Wat kan er beleidsmatig gedaan worden om de loopscore te verhogen?

Het project kent de volgende stappen:

Stap 1: Indicatoren

Allereerst een (inter)nationale studie naar voorbeelden van walkability gericht op het achterhalen van indicatoren. Daarnaast gesprekken met diverse stakeholders om hun mening over indicatoren te weten te komen. De 10 indicatoren van het Engelse Healthy Streets-project worden in eerste instantie als uitgangspunt gekozen. Via een bijeenkomst met leden van het Platform Ruimte voor Lopen zal besloten worden uit welke indicatoren de loopscore gaat bestaan, zodat er een gedeelde en gemeenschappelijke lijst met indicatoren is.

Stap 2: Data en loopscore

Vervolgens wordt onderzocht van welke indicatoren data beschikbaar is waarbij er een voorkeur is voor open source data. Uitgangspunt is een zo laag mogelijk schaalniveau, bij voorkeur straat/trottoir/wandelpad-niveau. De data worden verzameld voor circa 40 buurten rond OV-knooppunten in de provincie Utrecht. Op basis van een algoritme wordt de beloopbaarheid uitgedrukt in de loopscore: een maat voor het gemak en aantrekkelijkheid waarmee in een gebied gelopen kan worden.

Stap 3: Buurten en OV-knooppunten

Om de loopscore rond OV-knooppunten te berekenen is een netwerkanalyse nodig, waarbij er een sluitend netwerk van loopmogelijkheden in GIS gemaakt wordt om de aanwezige wegen, paden en trottoirs te selecteren. We verdelen het straat/trottoir/wandelpad-niveau in segmenten. Wij berekenen de loopscore van de buurten waar een OV-knooppunt ligt en de OV-invloedgebieden op basis van aanwezige segmenten van straat/trottoir/voetpad. Indien er geen trottoir/voetpad aanwezig is, kiezen we als eenheid de openbare weg. Van elk segment en van elke buurt en OV-knooppunt geven we aan wat de score is voor elke indicator afzonderlijk, zodat gericht beleid kan worden gevoerd.

IN HET KORT

Trekker van Activiteit

Betrokken partners

  • CROW
  • Ministerie van I&W
  • Provincie Utrecht
  • Wageningen University & Research (WUR)
  • Wandelnet

Contact

Martin Goossen
e-mail   |   website