Inzicht in acceptabele loopafstanden

Een belangrijk aspect dat bepaald of mensen gaan lopen is hun inschatting of ze de afstand beloopbaar vinden.

De loopafstand die mensen acceptabel vinden is echter geen vaste factor en is van meerdere objectieve maar ook subjectieve aspecten afhankelijk. Inzicht in de factoren die bepalen wat mensen onder welke omstandigheden een acceptabele loopafstand (of looptijd) vinden is nodig om gericht aanbevelingen te kunnen doen over ontwerpen op stedenbouwkundig niveau en netwerkniveau. Het project zal bestaan uit een literatuurstudie, een gespreksronde met deskundigen en veldonderzoek. De opgedane kennis zal onder meer de huidige tabellen in het ASVV (handboek voor wegontwerp binnen de bebouwde kom van CROW) vervangen.

Trekker

CROW

Betrokken partners

CROW
Gemeenten
KIM
Provincies

Kerndoel

De omgeving biedt gelegenheid om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen

Subdoel

Loopnetwerk biedt directe routes, is fijnmazig en barrièrevrij

Status