Verkenning effecten investeren in lopen van CROW

Dit rapport laat de baten van lopen op het gebied van o.a. modal shift, reiskosten, reistijd, reistijdwaardering, milieu, verkeersveiligheid, omzet van winkels en horeca, zelfredzaamheid, sociale cohesie, sociale veiligheid en fysieke en mentale gezondheid zien. Het geeft per effect aan wat er al bekend is, en wat nog niet.

Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving

Deze infographic en het achterliggende rapport van Kenniscentrum Sport & Bewegen bevatten 11 argumenten die pleiten voor een beweegvriendelijke omgeving. Deze argumenten zijn ook relevant voor lopen. 1. Fysieke gezondheid. 2. Mentale gezondheid. 3. (Motorische) ontwikkeling). 4. Preventie chronische ziekten. 5. Actieve mobiliteit. 6. Veiligheid. 7. Klimaatadaptatie. 8. Schoner (leef)milieu. 9. Leefbaarheid & sociale cohesie. 10. Leeftijdsvriendelijk. 11. Vestigingsklimaat. 

De waarde van wandelen

Dit artikel op allesoversport.nl geeft een overzicht van de waarde van wandelen. Het artikel is gebaseerd op en verwijst naar een groot aantal bronnen.  

Met lopen kom je verder

Deze pagina van het Platform Ruimte voor Lopen geeft een overzicht van de belangrijkste baten van lopen. 

Toekomstonderzoek beweegvriendelijk Zuid-Holland

Uit dit onderzoek komen vijf aanbevelingen voor de provincie: 1. Stimuleer bewegen breed onder de hele bevolking en besteed daarbij extra aandacht aan groepen die minder bewegen. 2. Stimuleer actief verplaatsen, onder meer door het vergroten van nabijheid. 3. Maak recreatief bewegen vanaf de voordeur laagdrempeliger. 4. Neem lopen beter op in het beleid. 5. Maak ‘meer bewegen’ doel van provinciaal (omgevings)beleid.

CROW-brochure over het toepassen van het STOMP-principe

De brochure beschrijft een viertal praktijkervaringen met het toepassen van STOMP op gebiedsniveau en de daaruit geleerde lessen. Toegelicht wordt wat STOMP inhoudt en welke stappen worden doorlopen worden bij het toepassen ervan op gebiedsniveau. Aan de hand van vier casussen (in Amersfoort, Zwolle, Dordrecht en Nimegen) worden concrete resultaten voor (fictieve) STOMP-plannen getoond. Deze brochure richt zich op gebiedsontwikkeling, maar is ook voor andere gebieden interessant.

Een stap vooruit naar STOMP-stad

Dit afstudeerrapport gaat over de toepassing van het STOMP-principe in middelgrote plaatsen. Het bevat o.a. mogelijke maatregelen om duurzame modaliteiten in wijken in deze plaatsen te bevorderen.  Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat deze ‘push’-maatregelen niet werken als niet eerst de andere factoren uit het STOMP-principe op orde zijn.

Afstudeerscriptie inclusive mobility in pedestrian areas

“On the one hand, mobility policy should consider the various demands of individuals. On the other hand, there is a desire for a uniform approach in practice.” Dit onderzoek gaat dieper in op toegankelijkheid en de behoeften van verschillende doelgroepen aan de hand van twee cases: Nijmegen en Oslo.

Livable city: An approach to pedestrianization through tactical urbanism

De term ‘tactical urbanism’ wordt gebruikt als verzamelnaam voor (tijdelijke) stedelijke bottom-up interventies. In deze studie van de Universiteit van Alexandria worden de verschillende vormen van voetgangersvriendelijke tactical urbanism in steden over de hele wereld onderzocht en geanalyseerd. 

>