Lopen in relatie tot andere beleidsdoelen in Ontwerpwijzer voetgangers van CROW

Dit handboek kan iedereen helpen die werkt aan een voor voetgangers toegankelijke, veilige en aantrekkelijke omgeving. De ontwerpwijzer biedt de kennis die nodig is bij het maken van voetgangersbeleid, het vaststellen van het voetgangersnetwerk, het ontwerpen van voetgangersvriendelijke infrastructuur en het beheer en onderhoud ervan. Hoofdstuk 3 biedt een overzicht van de bijdrage van investeren in lopen aan diverse beleidsdoelen. De ontwerpwijzer is digitaal te raadplegen in de online kennisbank van CROW (abonnement noodzakelijk maar die heeft jouw organisatie wellicht al) of te koop als boek.

Stappen in Ontwerpwijzer voetgangers van CROW

Dit handboek kan iedereen helpen die werkt aan een voor voetgangers toegankelijke, veilige en aantrekkelijke omgeving. De ontwerpwijzer biedt de kennis die nodig is bij het maken van voetgangersbeleid, het vaststellen van het voetgangersnetwerk, het ontwerpen van voetgangersvriendelijke infrastructuur en het beheer en onderhoud ervan. In hoofdstuk 3 staat waarom voetgangersbeleid integraal beleid vergt en welke stappen je daarbij moet doorlopen in de cyclus van het beleidsproces. De ontwerpwijzer is digitaal te raadplegen in de online kennisbank van CROW (abonnement noodzakelijk maar die heeft jouw organisatie wellicht al) of te koop als boek.

Maatregelen in Ontwerpwijzer voetgangers van CROW

Dit handboek kan iedereen helpen die werkt aan een voor voetgangers toegankelijke, veilige en aantrekkelijke omgeving. De ontwerpwijzer biedt de kennis die nodig is bij het maken van voetgangersbeleid, het vaststellen van het voetgangersnetwerk, het ontwerpen van voetgangersvriendelijke infrastructuur en het beheer en onderhoud ervan. Hoofdstuk 5 biedt de kennis over de ontwerpuitgangspunten voor loopvriendelijk ontwerpen, hoofdstuk 6 over voetgangersnetwerken, hoofdstuk 7 over de inrichting van routesegmenten en hoofdstuk 8 over oversteekvoorzieningen. De ontwerpwijzer is digitaal te raadplegen in de online kennisbank van CROW (abonnement noodzakelijk maar die heeft jouw organisatie wellicht al) of te koop als boek.

Baten in Ontwerpwijzer voetgangers van CROW

Dit handboek kan iedereen helpen die werkt aan een voor voetgangers toegankelijke, veilige en aantrekkelijke omgeving. De ontwerpwijzer biedt de kennis die nodig is bij het maken van voetgangersbeleid, het vaststellen van het voetgangersnetwerk, het ontwerpen van voetgangersvriendelijke infrastructuur en het beheer en onderhoud ervan. Hoofdstuk 3 biedt een overzicht van argumenten voor investeren in lopen. De ontwerpwijzer is digitaal te raadplegen in de online kennisbank van CROW (abonnement noodzakelijk maar die heeft jouw organisatie wellicht al) of te koop als boek.

Webinar Global indicators for walking (Engels)

Daniel Sauter (Urban Mobility Research) presenteert hierin een overzicht van indicatoren, gerangschikt naar vijf thema’s: activity, safety, accessibility, comfort, satisfaction (perception). Per thema benoemt hij indicatoren en geeft hij een overzicht van internationale bronnen en methodieken. Daarnaast doet hij algemene aanbevelingen over hoe tot indicatoren te komen.

‘Rekentool HEAT‘ van WHO (Engels)

De HEAT-tool schat de waarde van verminderde sterfte die het gevolg is van gespecificeerde hoeveelheden wandelen of fietsen en beantwoordt de volgende vraag: Als x mensen regelmatig een hoeveelheid van y lopen of fietsen, wat zijn dan de gezondheidseffecten op vroegtijdige sterfte en hun economische waarde?

Het Human Capital Model

De effecten van sport en bewegen zijn op allerlei vlakken zichtbaar. Het Human Capital Model (gebaseerd op een onderzoek van Richard Bailey en onderzoekers uit 2013) benoemt zo’n 80 effecten van sport en bewegen, ingedeeld op basis van zes kernwaarden: fysiek, emotioneel, sociaal, persoonlijk, intellectueel en financieel.

De Social Return on Investment van sport en bewegen

De Social Return On Investment (SROI) is een manier om het maatschappelijk rendement van investeringen in sport en bewegen uit te drukken. Een SROI boven de 1 betekent dat de opbrengsten hoger zijn dan de kosten, dus dat de investeringen maatschappelijke meerwaarde opleveren. De SROI van sport en bewegen in Nederland wordt geschat op 2,70. De maatschappelijke opbrengsten zijn dus 2,70x zo hoog als de kosten en er is sprake van maatschappelijke meerwaarde.

6-puntenplan van Wandelnet als input voor provinciale coalitie-onderhandelingen

Wandelnet doet zes concrete suggesties waarmee de kracht van wandelen in de provincies kan worden benut. 1. Maak wandelbeleid en koppel wandelen aan andere beleidsvelden. 2. Investeer in aantrekkelijke, veilige en fijnmazige wandelinfrastructuur. 3. Blijf investeren in dekkende en hoogwaardige routenetwerken. 4. Stimuleer openstelling van terreinen en werk aan de aanleg van nieuwe paden. 5. Voorkom en verminder barrièrewerking door weg, spoor en waterweg. 6. Bescherm onverharde, cultuurhistorische en groene paden. Toelichting op deze punten staat in het 6-puntenplan.

Manifest ‘wandelgeluk’ van Wandelnet en Mobycon t.b.v. onderhandelingen coalitievorming provinciale Staten

In dit manifest dragen Wandelnet en Mobycon vier manieren aan hoe lopen en wandelen in de onderhandeling voor het nieuwe coalitieakkoord van provincies een plek kan krijgen. 1. Zet voortaan lopen en wandelen centraal in gebiedsprocessen van het benoemen van gebiedswaarden tot het ontwerp. Neem hierin regie naar de gemeenten. 2. Vergroot het succes van het openbaar vervoer door lopen volwaardig mee te nemen in de keten. 3. Investeer in landelijke en provinciale wandelroutenetwerken voor recreanten en toeristen. 4. Maak gebruik van de kennis binnen het platform Ruimte voor Lopen en deel deze binnen de provincie en met gemeenten.

>