En nu doorstappen! Een onderzoek naar het loopgedrag van ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Als werknemers gedurende de werkdag lopen leidt dit tot gezonde, productieve en creatieve werknemers. hetgeen voordelig is voor zowel werknemer als werkgever. Daarom is het van belang om lopen gedurende de werkdag te stimuleren. Dit onderzoek heeft zich gericht op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er is onderzocht welke factoren van invloed zijn op de motivatie van werknemers om te gaan lopen gedurende de werkdag en op welke manieren de bereidheid om te lopen vergroot kan worden. Om deze vragen te beantwoorden zijn interviews afgenomen en is er een enquête uitgezet. Uit de verzamelde data kwamen verschillende bevindingen naar voren. Zo kan worden gesteld dat lopen voor weinig medewerkers van het ministerie onderdeel vormt van het woon-werkverkeer. Wel is gebleken dat meer mensen zijn gaan lopen gedurende de werkdag sinds het thuiswerken, zowel tijdens pauzes als tijdens vergaderingen. Over de factoren die van invloed zijn op de motivatie kan worden gesteld dat intrinsieke motivatie, de sociale omgeving en de fysieke omgeving invloed hebben op het besluit om al dan wel of niet te lopen tijdens de werkdag. Gebleken is dat extrinsieke prikkels nauwelijks effect hebben op de motivatie om te lopen. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat er verschillende manieren zijn om medewerkers te stimuleren om te lopen, omdat iedereen zijn eigen behoeften heeft. Op basis van de verzamelde data zijn verschillende aanbevelingen gedaan aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die zij kan opnemen in de werkgeversaanpak om lopen te stimuleren. Zo is onder andere voorgesteld om flexibel om te gaan met de pauzetijden om zo de drukte bij de liften te vermijden. Daarnaast wordt de aanbeveling gedaan om bilaterale vergaderingen standaard wandelend af te leggen.

Walking Works: A field experiment on behavioral interventions and their ability to motivate walking

In dit onderzoek is gekeken welke gedragsinterventie buurtbewoners stimuleert om vaker en een langere afstand te lopen in Overschie, een wijk in Rotterdam. De interventies zijn getest tijdens een veldexperiment. Uitgezocht is welke interventies bewoners stimuleren om een langere route te lopen, die dezelfde bestemming heeft als de kortere route. Op basis van interviews is geprobeerd te achterhalen welke interventie het populairst is. Er is geen statistisch en economisch significant bewijs gevonden voor de gedragsinterventies. De bevindingen wijzen er echter wel op dat we ons meer moeten richten op het faciliteren van loopgedrag, in plaats van op het motiveren van loopgedrag.

Let’s get Scotland Walking

Dit document betreft een nationaal plan om Schotland meer aan het lopen te krijgen. Dit actieplan geeft per beleidsterrein waarom en hoe lopen gestimuleerd moet worden.

South Australian Walking Strategy

Een actieplan om lopen te bevorderen in de Australische deelstaat Zuid Australië. Dit plan beschrijft het waarom, het hoe en het meten van het effect van de voorgestelde maatregelen.

Queensland Walking Strategy

Dit document beschrijft de visie op het gebied van lopen in de deelstaat Queensland in Australië. Als basis stond er onderzoek naar wat bewoners willen op het gebied van lopen.

Tilburg loopt!

Vanuit de gemeente Tilburg opgesteld loopbeleid met agenda voor projecten van 2020 tot en met 2023. Verschillende voordelen, doelen en concrete invullingen aan stimulering van lopen worden genoemd.

Magazine Beweegvriendelijke omgeving

CROW heeft met financiering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een magazine gemaakt met daarin interviews, achtergrondartikelen, een column met Erik Scherder en inspirerende praktijkvoorbeelden. In aanvulling op het magazine wordt op de website van CROW-Fietsberaad een compleet overzicht geboden van de locaties met beschikbare kennis die je kunnen helpen als je aan de slag gaat om tot een beweegvriendelijke omgeving te komen. Het betreft niet alleen kennis van CROW maar ook van andere organisaties zoals het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Download het Magazine Beweegvriendelijke omgeving

Infographic: Verleiden om te Lopen 

Ruimte voor lopen - therapie in buitenlucht

Hoe kunnen gemeenten inwoners verleiden om (meer) te gaan lopen? Samen met Alles is Gezondheid ontwikkelden de City Deal Ruimte voor Lopen de infographic ‘Verleiden om te Lopen’. Om beleidsmakers op het gebied van ruimte en sociale zaken te helpen bij hun zoektocht naar het best passende loopinitiatief. 

Thema’s

De infographic bevat een aantal thema’s: Gezondheid en ZorgWerk,GroenMobiliteitOnderwijsBuurt, Recreatie & Sport Centrum.

Elk thema geeft actuele kennis, tips voor hoe je dit in de praktijk brengt en praktijkvoorbeelden.

Bijzondere aan de infographic is dat ‘ie leeft: periodiek vullen we hem aan met de meest actuele voorbeelden. Wel zo handig, want kennis verandert continu!  

Lopen en OV

In deze werkgroep ontwikkelen en toetsen de deelnemende gemeenten en organisaties vernieuwende initiatieven. Dit doet de werkgroep met:

  • Nieuwe ideeën/oplossingen toetsen in pilotgemeenten om generaliseerbare resultaten te delen met andere gemeenten.
  • Data verzamelen over loopstromen en effecten van experimenten en pilots.
  • Beelden en inspirerende voorbeelden creëren (zoals illustraties) om te verspreiden.

De positie van de voetganger rondom het OV verbeteren middels innoveren, experimenteren, ontwikkelen en andere steden inspireren. 

Onderwerp van onderzoek betreft voornamelijk de herkomst-bestemming van voetgangers die zich verplaatsen van en naar (NS) stations en eventueel andere OV-knooppunten. We zoomen daarbij in op randvoorwaarden (gericht op oplossen van “dissatisfiers”: wat moet geregeld zijn bijv . Veiligheid) en doelen (“satisfiers” wat kan extra bijdragen aan lopen: bijvoorbeeld het streven naar een groene, mooie route waar van alles te beleven is)

Schaalniveaus:

  1. Gebiedsgericht/projectniveau
  2. Onderhoud/straatniveau
>