Over de City Deal

In de City Deal Ruimte voor Lopen committeren gemeenten, Rijksoverheid en maatschappelijke partijen zich om 4 jaar lang te gaan experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. Met de inzet op drie centrale werklijnen wordt innovatie op stedelijk loopbeleid versterkt, versneld en vervolgens verspreid. De City Deal Ruimte voor Lopen is op 14 december 2020 officieel van start gegaan.

Werklijn 1: De ideale voetgangersstad: inrichtingsprincipes, routestructuren en hoe maak je ruimte voor lopen

In deze werklijn wordt geëxperimenteerd met de stad van de toekomst. Bij de inrichting van de fysieke leefomgeving moet de voetganger een volwaardige plek krijgen in het ontwerp- en afwegingsproces. Dit betekent ook meer inzicht in de kwantitatieve opgave van voetgangers in de stad.

Werklijn 2: Samen oplopen: organiseren van integraliteit

In deze werklijn worden ervaringen uitgewisseld en geëxperimenteerd met verschillende manieren van integraal werken. Lopen is in potentie een succesvol samenbindend middel. Toch is het zoeken naar manieren om het concreet vorm te geven. Hiervoor is er binnen overheidsinstanties interne draagkracht nodig. Ook het betrekken van de doelgroep, de lopers, bij het beleid hoort hierbij.

Werklijn 3: Verleiden om te lopen

Lopen stimuleren: het gebeurt en kan nu al. In deze werklijn wordt gezocht naar interventies die slagen om mensen daadwerkelijk meer te laten lopen, die ook op andere plekken kunnen worden ingezet. Waar in werklijn 1 de focus ligt op ontwerp, inrichting en infrastructuur, gaat werklijn 3 over het daadwerkelijk stimuleren van (groepen) mensen om meer te lopen. Binnen deze werklijn gaan steden en organisaties van elkaars goede voorbeelden en initiatieven leren. Maar ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe initiatieven, waaruit vervolgens lessen getrokken worden.

Meer weten?

De Magazines van de City Deal Ruimte voor Lopen tonen een mooi overzicht van al de City Deal activiteiten. Wil je daarna nog meer weten over de City Deal? Neem dan contact op met projectleider Martine de Vaan.

Bekrachtigingsvideo

Bekijk ook de Bekrachtigingsvideo waarin verschillende partners hun steun voor de City Deal uitspreken en toelichten waarom het thema voor hen belangrijk is:

Partners

De City Deal Ruimte voor Lopen is ondertekend door de gemeenten Rotterdam, Zwolle, Tilburg, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Amsterdam, Den Haag en door Staatsbosbeheer, Provincie Fryslân, Stichting Gezond Natuur Wandelen, Koninklijke Wandelbond Nederland, Wandelnet, Alles is Gezondheid, Fietsersbond, Alliantie Werken in Beweging, Arcadis, I’M BINCK, NatureDesks, Platform31, Kenniscentrum Sport en Bewegen, CROW, Movares, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksvastgoedbedrijf.