VoetgangersVereniging Nederland

  1. We “Verenigen” voetgangers in heel Nederland
  2. Kennisuitwisseling via regiovertegenwoordigers en bewerkstelligen van voetgangersvriendelijk mobiliteitsbeleid.

Voetgangersvereniging Nederland wil bijdragen aan de hoofdambities van Ruimte voor Lopen vanuit haar motto: veilig, vrolijk en vlug lopen. Concreet in te vullen door middel van actieve regionale en landelijke beleidsbeïnvloeding. Daarnaast door het bieden van inspiratie (zoals: ‘Het Leuke Lopen’ in Rotterdam) en door een platform voor meningsvorming te zijn.

BIJDRAGE AAN ACTIVITEITENPROGRAMMA 2025:

Internationale contacten organiseren en onderhouden.

Voetgangersvereniging heeft contacten met Jim Walker van Walk21 en met Living Streets en bezig met onder meer het Franse 60 Millions de Piétons. We zijn aangehaakt bij Bloomsberg Citylab (NewYork) die regelmatig workshops organiseert over stedenbouwkundige ontwikkelingen met een goed oog voor de voetganger.

Verbindingen leggen met interessante marktpartijen

We hebben met een groot aantal spelers op het terrein van voetgangersbeleid contacten gelegd en al de eerste stappen voor samenwerking gezet. Met Wandelnet hebben we een visie gegeven op de mobiliteitsvisie 2040 van de gemeente Utrecht, we hebben in meerdere contacten met de gemeente Amsterdam gelegd, voorst contacten met ANWB Mens en Straat Voetgangersbeweging, Wandelbond, ministerie van Ien W, Rijkswaterstaat, en de Fietsersbond.

We hebben veel aandacht voor de rol van kunst voor het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte en het bevorderen van “slow mobility”. Daarom leggen wij ook contact met culturele instellingen, nu eerst in Rotterdam, ander steden later.

Internationale contacten organiseren en onderhouden

We hebben nu contacten met Jim Walker van Walk21 en met Living Streets en zijn bezig met o.m. met het Franse 60 Millions de Piétons. In Barcelona en Madrid en niet te vergeten Valencia zijn eveneens interessante ontwikkelingen gaande en we zijn bezig ook daar contact te leggen. We zijn aangehaakt bij Bloomsberg Citylab (NewYork) die regelmatig workshops organiseert over stedenbouwkundige ontwikkelingen met een goed oog voor de voetganger. Bijzondere aandacht hebben we voor de internationale stedenbouwkundige ontwikkelconcepten zoals ‘De compacte stad” en het in Parijs actuele concept van “15 minute cité.

Bestaande coalities, programma’s en overleggen op lokaal niveau benutten

We hebben met een groot aantal spelers op het terrein van voetgangersbeleid contacten gelegd en al de eerste stappen voor samenwerking gezet. Met Wandelnet hebben we een visie gegeven op de mobiliteitsvisie 2040 van de gemeente Utrecht, we hebben in meerdere contacten met de gemeente Amsterdam gelegd, voorts contacten met ANWB Mens en Straat, Voetgangersbeweging, Wandelbond, ministerie van I en W, Rijkswaterstaat, en de Fietsersbond. We hebben veel aandacht voor de rol van kunst voor het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte en het bevorderen van “slow mobility”. Daarom leggen wij ook contact met culturele instellingen, nu eerst in Rotterdam, ander steden later.

Proeftuinen en loop-events stimuleren / Fungeren als makelaar voor nieuwe initiatieven

Kunst en lopen
We hebben o.m. een projectplan opgesteld voor ‘het leuke lopen’ in Rotterdam, gericht op de verbinding tussen lopen en kunst. We zijn bezig met contacten leggen met musea en andere culturele instellingen. Er is ook bestuurlijk overleg met de wethouder gaande hierover. Wij hopen partijen snel bijeen te krijgen voor dit traject.

Spelende kind
In ons plannen is ook aandacht voor het spelende kind. Omdat wij denken dat kinderen juist ook op weg naar school de lol van het lopen moete leren en niet alleen vroegtijdig op de fiets gezet moeten worden. Maar het lopen moet dan ook speelruimte en creativiteit bieden om het lopen tot een plezier te maken. Wij denken aan werkgelegenheidsprojecten om creatieve kleine speel’tuigen’ te maken voor onderweg. Meer initiatieven zijn gaande.

Gastcolleges verzorgen en lesmateriaal aanreiken

Wij hebben binnen onze vereniging de nodige experts mbt voetgangersvoorzieningen, mede vanuit het gezichtspunt van inclusiviteit- én diversiteit. Veel gemeenten missen deze kennis, zo merken wij. Wij willen die kennis graag uitdragen en verbreden.

Contact

Drs. Patty Muller, Voorzitter
e-mail   |   website

Ir. Peter Wouterse, Strategisch adviseur
e-mail

Dr. Berry den Brinker, Onderzoeker en regiovertegenwoordiger Amsterdam
e-mail