Loopfeiten van het KiM

De brochure presenteert een overzicht van kennis en trends rondom lopen. Hij dateert van 2019, maar bevat desondanks veel nuttige cijfers.

Onderzoek ‘Onderweg in Nederland’ (ODiN) van CBS

Het doel van het ODiN is om bruikbare informatie te leveren over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking. Het ODiN bestaat uit een basisonderzoek op landelijk niveau en eventuele verdichtingen of aanvullende onderzoeken. Het basisonderzoek is een continu onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van inwoners van Nederland dat dagelijks plaatsvindt. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar op te geven waar ze die dag naartoe zijn gegaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurde om er te komen. Daarnaast zijn er vragen naar andere relevante zaken zoals (elektrische) fietsbezit, gemiddeld gebruik van vervoermiddelen en vragen over onderwijs en maatschappelijke positie. Aanvullend worden gegevens, bijvoorbeeld voertuig- en rijbewijsbezit, gekoppeld uit registers.

Beloopbaarheid gemeten; pilot naar beloopbaarheid van OV-knooppunten en hun buurten

Deze studie bevat 160 indicatoten die iets zeggen over de kwaliteit van een loopmogelijkheid. De indicatoren gaan over infrastructuur, omgevingskwaliteit, directheid, toegankelijkheid, levendigheid, allure, veiligheid, aantrekkelijkheid en bewegwijzering. De studie heeft 103 indicatoren geoperationaliseerd voor 38 OV-knooppunten en op basis daarvan een loopscore berekend.

Dilemma’s rond digitalisering en publieke waarden: zeven principes voor de toepassing van crowd management-technologie

De VNG heeft samen met gemeenten ‘Principes voor de digitale samenleving’ ontwikkeld. De Principes bieden gemeenten een gezamenlijk kader en ambities voor de omgang met dilemma’s rondom digitalisering en publieke waarden. De eerste tranche Principes die zijn ontwikkeld richt zich op dataverzameling en -gebruik in de openbare ruimte. De Principes zijn als volgt: 1. Van maatschappelijke waarde. 2. Ethisch verantwoorde toepassing en leren. 3. Transparantie centraal. 4. Inwoners en ondernemers betrokken. 5. Juridische basis op orde. 6. Rechten over data geregeld. 7. Toegankelijke en veilige digitale technologie. 

>