Ruimtevraag van de voetganger

Een afstudeerproject over de hoeveelheid ruimte die voetgangers nodig hebben om comfortabel te kunnen lopen. Het onderzoek mondt uit in een aantal conclusies en aanbevelingen.

Een stap vooruit naar eenSTOMP-stad

In dit afstudeeronderzoek is middels literatuuronderzoek, interviews met tien experts, negen casestudies en observaties antwoord gegeven op de vraag: Hoe kunnen de kansen voor duurzame mobiliteit in bestaande wijken in middelgrote plaatsen in beeld gebracht worden vanuit het STOMP-principe en welke maatregelen kunnen in deze wijken bijdragen aan een optimale STOMP-toepassing?

Kennisbanken hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten hebben vaak hun eigen kennisbank of maken het werk van studenten toegankelijk voor uitwisseling en hergebruik in een gezamenlijke kennisbank.
De werking van deze kennisbanken wijst zich veelal vanzelf. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op zoektermen, type publicatie en publicatie jaar.

De beschikbare kennisbanken zijn:

Onderzoek naar lopen in het hoger onderwijs

‘Als we willen dat voetgangers een vanzelfsprekend onderdeel worden van stadsplanning, dan moeten we beginnen met het goed opleiden van studenten.’ Dat stelt Ineke Spapé, die samen met Sandra Schuit voor de City Deal Ruimte voor Lopen onderzoek doet naar het lopen in het hoger onderwijs. Spapé: ‘Zo zorg je voor een goede basis van professionals die er met passie aandacht aan besteden.’

Lees de samenvatting

Loopscore van groenblauwe routes in gemeente Dordrecht

De loopscore-tool van Wageningen Environmental Research is nu ook in de gemeente Dordrecht toegepast. Op basis van 69 van de oorspronkelijk 160 indicatoren is de kwaliteit van de loopmogelijkheden gemeten voor de hele gemeente. De hoofdindicatoren Infrastructuur, Omgevingskwaliteit, Levendigheid, Veiligheid en Aantrekkelijkheid bieden interessante informatie voor de monitoring rond gezonde leefomgeving. De gemeente is bezig te verkennen hoe de monitoring op dit vlak vorm kan krijgen en zal de uitkomst uit dit onderzoek daarin meenemen. Ook zal zij de loopscore opnemen in het project “Samen op de kaart” en biedt de loopscore-tool  input voor het beleid rond het realiseren, verbeteren en in stand houden van groenblauwe routes tussen openbare speel-,  beweeg- en ontmoetingsplekken. In een workshop met beleidsmedewerkers van de gemeente en de plaatselijke GGD zijn voor twee straten de effecten van diverse herinrichtingsvoorstellen met de loopscore doorgerekend. Belangrijkste resultaat is dat het verbeteren van de loopkwaliteit een multidisciplinaire aanpak vraagt, waarbij veel beleidsterreinen zijn betrokken.

Lees ook https://ruimtevoorlopen.nl/kennisitem/beloopbaarheid-gemeten/

Exploring the Pedestrians Realm

Dit proefschrift van Rob Methorst biedt inzicht in wat er bekend is over voetgangers, wandelen en verblijven in de openbare ruimte, en over effectief en eerlijk beleid om de omstandigheden in dit opzicht te bestendigen en te verbeteren. Het  is bedoeld als krachtige informatie voor beleidsvorming ter verbetering van de voetgangers-, wandel- en verblijfsomstandigheden als bron van rijkdom en welzijn. Het proefschrift behandelt ten eerste de aanpak van het onderzoek met betrekking tot de vier onderzoeksvragen (methodologie). Vervolgens worden in vier hoofdstukken de onderzoeksresultaten gepresenteerd: relevante conceptuele modellen om het voetgangerssysteem in beeld te brengen, eisen aan voorzieningen en condities voor voetgangers, de status quo van het wandel- en verblijfssysteem, en hoe beleid voor verbeteringen in gang kan worden gezet. Het proefschrift wordt afgesloten met een hoofdstuk met conclusies en discussie. Belangrijke achtergrondinformatie is vastgelegd in twaalf bijlagen, waarvan de laatste twee bijlagen artikelen bevatten die in wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd.

Het volledige document is te downloaden vanaf de websites van de TU Delft en MENSENSTRAAT

De coverillustratie van het proefschrift is gemaakt door: Brand Matters Creatives en Paulien van de Kamp

Beloopbaarheid gemeten

Wageningen Environmental Research (verbonden aan Wageningen University & Research) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de vraag in hoeverre de beloopbaarheid van buurten en OV-knooppunten is te meten met bestaande data. Daarbij is antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen:
•  Welke indicatoren zijn van belang om zicht te krijgen op de beloopbaarheid van buurten en OV-knooppunten?
•  Welke (GIS)-data zijn beschikbaar om de indicatoren te meten?
•  Wat is de loopscore van buurten en OV-knooppunten op basis van de verzamelde data?
•  Wat is de waarde van deze loopscore in het licht van het totaal aantal indicatoren?
•  Wat kan er beleidsmatig gedaan worden om de loopscore te verhogen?

De toepassing is in een pilot ontwikkeld in de provincie Utrecht voor loopmogelijkheden in een aantal buurten en bij een aantal OV-knooppunten. Doel is de toepassing ook in andere buurten en OV-knooppunten uit te gaan rollen. Het document is te downloaden vanaf de website van de WUR: https://edepot.wur.nl/550576.

>