Verkenning zebrapaden, meer eenduidigheid in toepassen zebra’s

CROW heeft de publicatie Verkenning zebrapaden – Aanbevelingen voor toepassing en inrichting uitgebracht. Deze verkenning geeft inzicht in het beleid van gemeenten met betrekking tot het toepassen van zebrapaden op wegvakken en diverse typen kruispunten. Ook zijn de diverse aanbevelingen tegen het licht gehouden en is verkent welke kennis er is over de veiligheid van zebrapaden. De publicatie beoogt meer eenduidigheid te brengen in de toepassing van zebra’s in Nederland. Er worden daarom per type wegvak en kruispunt aanbevelingen gegeven voor de toepassing van zebrapaden en voor de inrichting van de oversteekplaatsen.

Delen

Gemeenten hanteren al vele jaren verschillende uitgangspunten voor het toepassen van zebra’s, of formeel: voetgangersoversteekplaatsen. Rond zebrapaden doen allerlei mythes de ronde. Ze zouden schijnveiligheid bieden en niet mogen in 30- en 50km-straten. Daarom heeft CROW aan Mobycon gevraagd een verkenning uit te voeren naar de toepassing van zebrapaden.

De onderzoekers hebben de literatuur nageslagen op wat bekend is over zebrapaden en hoe gemeenten er in de praktijk mee omgaan. Ook hebben ze de bestaande aanbevelingen over de toepassing van zebrapaden tegen het licht te houden. Op basis van de verkenning zijn voorlopige aanbevelingen voor de toepassing van zebrapaden opgesteld voor verschillende kruispuntentypen en wegvakken. Daarnaast zijn adviezen gegeven voor vervolgstappen.

Kortste route

In het verkeer ondervindt de voetganger de grootste problemen bij het oversteken van wegen. Bijna 80 procent van alle ongevallen waarbij voetgangers zijn betrokken, heeft een relatie met het oversteken. Het merendeel van de geregistreerde letselongevallen met voetgangers vindt op wegvakken plaats. Een voetganger steekt namelijk via de kortste route over en dat is lang niet altijd bij een oversteekvoorziening op een kruispunt.

Een zebrapad wijst de weggebruikers op een belangrijke concentratie van voetgangers waaraan het rijdend verkeer voorrang moet verlenen. Door het oversteken van een wegvak te centreren, verbetert de verkeersveiligheid. Het kruisend verkeer verwacht op die locatie overstekende voetgangers en kan daar op anticiperen. Op hun beurt worden voetgangers gestimuleerd over te steken bij een zebra omdat ze dan voorrang krijgen.

Vanaf deze pagina kan het document worden gedownload.