Twee nieuwe CROW-publicaties over lopen

CROW stelt twee nieuwe publicaties over lopen beschikbaar:

‘Uitwerking kwaliteitseis aantrekkelijkheid van looproutes’; Eén van de kwaliteitseisen die gesteld kan worden aan looproutes is ‘aantrekkelijkheid’. Hoewel we weten dat sfeer, karakter en identiteit van een ruimte van invloed zijn op het gedrag van de gebruikers ervan is het lastig de concrete vertaalslag naar inrichtingsaspecten voor de voetgangersruimte te maken. Daarom heeft CROW een publicatie uitgebracht waarin het aspect ‘aantrekkelijkheid’ nader is uitgewerkt.

De publicatie is HIER te downloaden. Meer informatie: emile.oostenbrink@crow.nl

Verkenning ‘Slim afwikkelen fietsers en voetgangers op geregelde kruispunten’; in samenwerking met het LVMB (Landelijk Verkeersmanagement Beraad) en de IVER (Initiatiefgroep verkeerslichtenspecialisten) heeft CROW een verkenning naar slimme maatregelen voor fietsers en voetgangers gepubliceerd. Slimmer in termen van fiets/voetgangersvriendelijk, veiligheid en minimale cyclustijd. Steeds meer overheden zetten de voetgangers en fietsers op één in het stedelijke verkeer- en vervoerbeleid. Daarmee wordt ook de vraag belangrijker welke mogelijkheden er zijn om meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers op met verkeerslichten geregelde kruispunten. Want daar valt nog veel aan te verbeteren.

De publicatie is HIER te downloaden.

Oproep tot input voor een mogelijk vervolg
De verkenning heeft ook de nodige kennisvragen opgeleverd. Aan de invulling ervan willen CROW en LVMB een vervolg geven. Graag willen we daarom jouw reactie horen op de volgende vragen:

  1. Heeft u behoefte aan een vervolg?
  2. Heeft u behoefte aan het uitvoeren van pilots, en zo ja, welke maatregelen dienen dan nader te worden uitgewerkt?
  3. Heeft u een locatie beschikbaar voor het uitvoeren van een of meer pilots?
  4. Bent u bereid om mee te denken in het vervolgtraject?

Stuur je reactie naar: frans.heijnis@crow.nl