In het kort …

In het kort

6 berichten uit het veld

Basiskaarten voor loopvriendelijke stad in ontwikkeling

Wat zijn belangrijke bestemmingen in de stad? Waar wonen verschillende lopers? En welke typen looppaden heeft de loper tot zijn beschikking? De City Deal werkgroep lopen, data en OV en het ministerie van I&W onderzoeken hoe gemeenten op basis van data loop-netwerken kunnen ontwikkelen. Landschapsarchitectenbureau TRACK Landscapes is gestart om samen met Tilburg, Nijmegen en Groningen basiskaarten op te stellen die alle looprelevante data binnen deze steden in kaart brengen, goed gestructureerd en gevisualiseerd.

Het vervolg daarop is te kijken hoe je de kaarten kunt gebruiken om kansen te herkennen. Landschapsarchitect Mart Reiling van TRACK: ‘Op basis van CBS-gegevens kun je bijvoorbeeld zien waar veel ouderen in de stad wonen. Leg daarnaast de kaart van wijk-winkelcentra, en daarnaast de kaart van stoepbreedtes. Dan heb je snel in beeld waar het waarschijnlijk is dat ouderen met een rollator, op weg naar hun dagelijkse boodschappen, tegen te smalle stoepen aanlopen. Kortom, door verschillende kaartlagen te combineren zie je waar kansen liggen om de stad loopvriendelijker te maken.’ In het najaar hoopt Reiling een bundel basiskaarten aan te leveren voor de drie gemeenten. Ook wordt er een ‘kookboek’ voor loopnetwerken opgeleverd. Die kunnen de gemeenten dan zelf gebruiken om hun loopbeleid verder te brengen. https://www.track-landscapes.com

City Deal partners ontvangen subsidie

De zomer begon goed voor Movares-onderdeel studioSK, de Hogeschool Rotterdam, I’M BINCK en de gemeente Den Haag. Op 7 juli 2023 kwam het bericht dat de aanvraag voor de subsidie van het Stimuleringsfonds Wegen naar Welzijn is gehonoreerd. Dat betekent dat studioSK in samenwerking met de genoemde organisaties tot 1 maart 2024 aan de slag kan met het project Bewegen in transformatiegebieden in transitie.

De vraag die centraal staat is op welke manieren de koppeling tussen langzaam verkeer en verblijfskwaliteit tot uitdrukking kan komen in de openbare ruimte in transformatiegebieden in transitie. Het gaat hier om terreinen waar lange tijd gemotoriseerd verkeer de maat en de korrelgrootte van het gebied aangaf. Het vormt een grote uitdaging voor gemeentes, ontwikkelaars en ontwerpers om deze schaalgrootte terug te brengen naar een hoogwaardige leefomgeving met inpassing van een aantrekkelijk en groen langzaam verkeersnetwerk. De Haagse Binckhorst is in het project gekozen als case study. Studenten van de Hogeschool Rotterdam zullen in een ontwerpend onderzoek met voorstellen komen voor de (tijdelijke) inrichting van de openbare ruimte in de Binckhorst.

Handreiking Natuurinclusief Bouwen voor Gezonde Bewoners

Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof nam op 21 juni 2023 de handreiking ‘Natuurinclusief Bouwen voor Gezonde Bewoners: Top 10 Maatregelen voor Nieuwbouw en Gebiedsontwikkeling’ in ontvangst. (Foto: Erik Kottier)

De handreiking biedt een overzicht van tien maatregelen die kunnen worden genomen bij nieuwbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten om de natuur te integreren en een gezonde leefomgeving te bevorderen. De maatregelen omvatten o.a. het creëren van groene daken en gevels, het behouden en herstellen van natuurlijke habitats, groene speelplekken, verbindingsroutes of gezamenlijke buurt(moes/pluk) tuin en het implementeren van waterbeheersystemen die de biodiversiteit ondersteunen. Met name voor gemeenten, opdrachtgevers, beleidsmakers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven is de informatie relevant. Het is voor het eerst dat gezondheidseffecten bij natuurinclusief bouwen zo duidelijk in kaart zijn gebracht. De handreiking is een initiatief van Alles is Gezondheid en het KAN Platform en is tot stand gekomen in samenwerking met Agenda Natuurinclusief. Lees de handreiking online.

Vijf nieuwe partijen sluiten aan bij City Deal Ruimte voor Lopen

Maar liefst vijf nieuwe partijen sluiten zich aan bij de City Deal Ruimte voor Lopen.

Het gaat om de bureaus Goudappel, Movares, Royal HaskoningDHV, DTV Consultants en het programma Mooi Nederland van het Ministerie van BZK. ‘In de City Deal Ruimte voor Lopen zetten gemeenten, departementen en diverse maatschappelijke partijen zich sinds gezamenlijk in om samen te experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. Met het aansluiten van deze bureaus voegen we veel kennis en ervaring toe aan ons netwerk én kansen voor verspreiding van kennis naar alle Nederlandse gemeenten’, aldus programmaleider Martine de Vaan.

‘Hetzelfde geldt voor het de programma ‘Mooi Nederland’. Dit programma werkt aan een gedeeld beeld van de toekomst van ons land en regelt nieuwe concepten voor de inrichting van gebieden. Ruimtelijke kwaliteit staat hierbij centraal. Ik kijk ernaar uit om samen te werken een de kennis op gebied van stedelijk loopbeleid te versterken, versnellen en te verspreiden.’ Lees meer over de aansluiting van deze partijen bij de City Deal.

Toolbox Loopbeleid helpt bij het creëren van beleidsmatige ruimte voor lopen

Het ministerie van IenW en de City Deal Ruimte voor Lopen lanceren eind 2023 de Toolbox Loopbeleid.

Deze digitale toolbox biedt praktische tips, instrumenten en informatie om meer ruimte voor lopen te creëren in beleid. Zodat uiteindelijk ook in het hoofd en op straat meer ruimte voor lopen ontstaat. De toolbox geeft antwoord op tal van vragen. Bijvoorbeeld: wat zijn praktijkvoorbeelden van loopbeleid uit binnen- en buitenland? Wat zijn de voordelen van lopen en loopbeleid? Wat staat er in loopbeleid? Wie betrek ik bij de totstandkoming van loopbeleid? Welke stappen moet ik doorlopen om beleid te maken?

De toolbox is voor breed publiek: voor beleidsadviseurs van gemeenten en provincies, belangenbehartigers én burgers die meer beleidsmatige aandacht voor lopen willen creëren. Het is bedoeld voor grote en kleine organisaties, voor organisaties die nog niet met lopen bezig zijn en voor organisaties die al gevorderd zijn. Geschikt voor organisaties die loopbeleid willen maken én voor organisaties die binnen bestaand beleid ‘haakjes’ voor lopen zoeken. Ook is het relevant voor mensen die werken aan domeinen zoals gezondheid, sport, mobiliteit, groen, inclusiviteit en klimaat.

Begin 2024 is de toolbox beschikbaar vanaf de website van Ruimtevoorlopen.nl

Wandelroutenetwerk langs Binckplekken

De Haagse Binckhorst is rijk aan erfgoed. Bijzondere aandacht verdienen de Binckplekken, dertien locaties die een specifiek ankerpunt vormen met het verleden van de Binckhorst. Maar je moet momenteel nog best een beetje zoeken om alle Binckplekken te vinden.

Het goede nieuws is dat I’M BINCK – het onafhankelijke platform van en voor de Binckhorst en partner in de City Deal Ruimte voor Lopen – onlangs weer een stap heeft gezet om van de stenige omgeving van de Binckhorst een aantrekkelijk wandelgebied te maken.

Op 29 juni 2023 vond de aftrap plaats van het wandelroutenetwerk langs Binckplekken, Erfgoed en Groen dat I’M BINCK samen met vele partijen uit het gebied in de komende jaren steeds verder gaat laten groeien. Programmadirecteur Binckhorst Hettie Verheijen van de gemeente Den Haag nam de eerste routekaart in ontvangst.

De erfgoedlocaties, met achtergrondinformatie, zijn ook te vinden via de digitale wandelgids die de Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) ontwikkelt. Kijk daarvoor op www.binckplekken.nl of op de website van I’M BINCK.

Meer informatie

City Deal logo