Toepassing ontwerpmethodiek ‘Verkeer in de Stad’

De ANWB gaat met de overige leden van het consortium Verkeer in de Stad en een aantal partners van het Platform Ruimte voor Lopen (o.a. gemeenten) de ‘voertuigfamilie’ Voetgangers en de inrichting en het gebruik van een zgn. 10 km-zone middels pilots nader uitwerken. De resultaten kunnen als voorbeeld dienen voor vergelijkbare situaties.

Toelichting op Verkeer in de stad

Succes van de fiets vraagt om een slimmere inrichting

Druk verkeer in een straat gaat vaak ten koste van een prettig verblijfsklimaat. Het toenemend gebruik van de fiets is daarbij een zegen voor de stad, maar te weinig ruimte op de huidige infrastructuur leidt tot allerlei ongemakken. De doorstroming is te gering en de irritatie door snelheidsverschillen neemt toe. Het gevolg: toenemende verkeersonveiligheid. Dat kan anders!

De ANWB heeft daarom een ontwerpmethodiek  ontwikkeld in samenwerking met Mobycon, Awareness, Ben Immers Advies en Bart Egeter Advies. Hiermee kan de beschikbare ruimte in steden op een slimmere en veiligere manier worden gebruikt door al het stadsverkeer. Dankzij een andere inrichting worden alle verplaatsingen van voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoergebruiker prettiger en veiliger, en bovendien functioneert de stad daardoor ook beter. Inmiddels hebben Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Tilburg pilots uitgevoerd.

Wat is de essentie?

 • Stedenbouwkundigen en verkeerskundigen werken samen;
 • Niet alleen de omvang van het verkeer, maar ook de gewenste kwaliteit van de omgeving bepaalt de ruimte voor het verkeer en het ontwerp van de straat;
 • Niet het voertuig maar het ontwerp van de straat bepaalt de maximum snelheid voor alle voertuigen;
 • Voertuigen worden op basis van massa en afmeting ingedeeld: de voertuigfamilies.

Voertuigfamilies

Om het verkeer beter en veiliger te kunnen ordenen, delen we de voertuigen in naar ‘voertuigfamilies’, afhankelijk van hun massa en afmetingen. Aan elke familie koppelen we een snelheidszone, waarin de voertuigfamilie maatgevend is voor het ontwerp:

 • Voetgangers, bepalend voor ontwerp in 10 km-zone
 • Fiets-achtigen, 20 km-zone
 • Lichte motorvoertuigen (o.a. snorfiets, bromfiets, quad en motorfiets), 30 km-zone
 • Auto’s en auto-achtigen (incl. lichte bestelbusjes), 50 km-zone
 • Vrachtauto’s en ‘vrachtauto-achtigen’ incl. bussen, 50 km-zone
 • Trams en ander railverkeer, 50 km-zone

Hoe werkt Verkeer in de Stad

 • Kies een straat die qua verblijfskwaliteit en/of verkeersfunctie niet goed functioneert.
 • Vervolgens bepaal je de gewenste ruimtelijke kwaliteit en kijk je hoe die zich verhoudt tot de verkeersfunctie binnen het grotere verkeersnetwerk.
 • Dan bepaal je wat de belangrijkste voertuigfamilie is; deze is uitgangspunt voor je ontwerp.
 • Hierna wordt gekeken hoe andere voertuigfamiles kunnen worden ingepast.
 • Pas eventueel het ontwerp aan, als blijkt dat de gewenste verblijfskwaliteit niet te combineren is met de noodzakelijke verkeersfunctie.

Verkeer in de Stad, wat doen we nu?

 • Leerpunten verwerken uit de pilots in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Tilburg.
 • Doorontwikkeling van de methodiek in samenwerking met Mobycon, Awareness, Ben Immers Advies en Bart Egeter Advies.
 • In gesprek met nieuwe colleges van gemeenten.
 • Aansluiten bij initiatieven zoals Duurzaam Veilig III, Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
 • Presentaties Verkeer in de Stad (congressen, vakbladen, etc).

Ministeriële steun voor ANWB-initiatief

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu sprak in 2015 al haar steun uit voor Verkeer in de Stad: “Ik waardeer het ANWB initiatief. Samen met andere wegbeheerders zou ik dit initiatief willen testen in de praktijk zoals ik in juni 2015 ook heb aangegeven in de kamerbrief over drukte op het fietspad. Deze tool helpt wegbeheerders om keuzes te maken en te implementeren. Ik roep alle wegbeheerders dan ook op om hier hun voordeel mee te doen.”

Trekker

ANWB

Betrokken partners

ANWB
Consortium Verkeer in de Stad
CROW
Pilotgemeente(s)

Kerndoel

De omgeving biedt gelegenheid om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen

Subdoel

Lopen is basis bij verdeling beschikbare ruimte

Status