Citydeal in verkenning

Achtergrondinformatie

Lopen. Het is misschien wel de grootste mijlpaal in het leven van een kind, maar vervolgens vinden we het zo vanzelfsprekend dat niemand zich er mee bezig houdt. Of het nou gaat om de inrichting van steden, het sportbeleid of zoiets simpels als het maken van een routebeschrijving naar een locatie: de voetganger komt er bekaaid van af. Langzamerhand lijkt de voetganger de wind mee te krijgen. Steeds meer actieve burgers, bestuurders en professionals hebben de mens te voet ontdekt. Het Platform Ruimte voor Lopen zet lopen op de agenda: voor gezondheid, duurzame mobiliteit en het stimuleren van een loopcultuur. Een van de instrumenten om deze doelen te bereiken is het samenwerken in een City Deal

Ambitie van de City Deal: innovatie versnellen

De ambitie is om met verschillende steden, beleidsverantwoordelijke departementen en andere partijen afspraken te maken in een City Deal. We zoeken de samenwerking op met provincies, regio’s, en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, ontwerpers, ontwikkelaars en burgers: alle partijen die concreet een bijdrage willen leveren zijn welkom om mee te doen. We bepalen in de verkenningsfase samen op welke onderwerpen we in willen zetten en welke pilotprojecten we tot uitvoering gaan brengen. We willen starten met de uitvoering van de City Deal op 8 oktober, tijdens het Nationale Voetgangerscongres en gezamenlijk om de volle potentie van lopen te benutten in de stad van de toekomst.

IN HET KORT

Kerndoel

Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer

Subdoel(en)

Lopen is verankerd bij overheden

Project trekker

Betrokken partners

  • Gemeenten
  • Ministerie van I&W

ProjectStatus

Contact

Martine de Vaan
e-mail

Filip van As
e-mail