Beloopbaarheid van wijken en buurten — walkability

Het doel van het project is via een gebruiksvriendelijke tool inzicht te geven in de beloopbaarheid van wijken en buurten in zijn algemeenheid, maar ook voor speciale doelgroepen. De tool wordt in een pilot ontwikkeld in een aantal (wijken/buurten van) gemeenten en vervolgens landelijk uitgerold.

Walkability

De tool kan gebruikt worden voor de volgende toepassingen:

  • Gemeenten krijgen inzicht in welke buurten en wijken de randvoorwaarden voor lopen al dan niet op orde zijn en weten ook waar dat aan ligt, zodat gericht beleid kan worden gevoerd. Buurten en wijken met hoge scores dragen bij aan het beter benutten, beleven en beschermen van de leefomgeving en daarmee respectievelijk aan welvaart, welzijn en een volhoudbare/duurzame leefomgeving. Door de citizen science aanpak (burgerwetenschap) weten bestuurders (gemeenten, provincie, Rijk) wat bewoners belangrijk vinden aan de kwaliteit van de openbare ruimte voor lopen;
  • De beloopbaarheid van OV-knooppunten kan worden bepaald;
  • De resultaten zijn te gebruiken bij een benchmark van de beloopbaarheid van wijken en buurten. Door een benchmark te herhalen kan de effectiviteit van het beleid worden bepaald.

Trekker

Wageningen Universiteit & Research (WUR)

Betrokken partners

CROW
Gemeenten
Ministerie van I&W
Provincies
Wageningen University & Research (WUR)
Wandelnet

Kerndoel

Lopen is vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer

Subdoel

De beloopbaarheid van Nederland is inzichtelijk

Status