Aandacht voor voetgangers bij de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 is beperkt aandacht voor de veiligheid van voetgangers in het verkeer. 

Doel van dit project is om kennis te ontwikkelen en goede voorbeelden te verspreiden, zodat de verkeersveiligheid van voetgangers wordt betrokken bij de nadere uitwerking door overheden van het SPV.

Trekker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Betrokken partners

Iederin
Kennisnetwerk SPV (CROW, SWOV)
Ministerie van I&W
Oogvereniging
Ouderenbonden
VeiligheidNL
Verschillende partners van Ruimte voor Lopen
VVN

Kerndoel

Lopen is vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer

Subdoel

Lopen is verankerd bij overheden

Status